Διαφορές με το Δημόσιο

.jpg

          Ο τομέας του Δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις του Πολίτη (φυσικού ή Νομικού Προσώπου) με το Κράτος, είναι το Διοικητικό Δίκαιο. Σ’ αυτό υπάγονται όλες οι διαφορές μεταξύ των πολιτών και του εν γένει Δημοσίου, που προκύπτουν είτε από συμβάσεις που αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο, είτε από την εργασιακή σχέση του πολίτη με τον Δημόσιο, είτε από την λειτουργία του Κράτους ως εποπτικού – φορολογικού μηχανισμού (πράξεις επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων).

          Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

– Αγωγές αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. για αδικοπρακτική ή ενδοσυμβατική ευθύνη, προσφυγές, εφέσεις, και αιτήσεις ακυρώσεως όλων των βαθμίδων.

– Ενστάσεις, Προσφυγές και Ανακοπές κατά πράξεων επιβολής εισφορών, προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, και εν γένει φορολογικών διαφορών ενώπιον των φορολογικών Αρχών και των Διοικητικών Δικαστηρίων.