Εργατικό Δίκαιο

.jpg

          Αντανακλά τον βαθμό ανάπτυξης μιας κοινωνίας και την οικονομία ενός Κράτους και ρυθμίζει τη σχέση εργασίας του ατόμου με τον εργοδότη του (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία). Με δεδομένη την αυξημένη εξάρτηση του εργαζομένου από τον εργοδότη, το Εργατικό Δίκαιο έρχεται να εξισορροπήσει την θέση ισχύος του εργοδότη με αυτήν του εργαζομένου, ρυθμίζοντας σε πολλές περιπτώσεις με αναγκαστικό τρόπο τις συνθήκες και τους όρους παροχής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εργασιακής σχέσης. 

          Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

– Συμβάσεις εργασίας (ατομικές και συλλογικές), ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καταγγελίες συμβάσεων

– Παροχή νομικών συμβουλών επί θεμάτων αποδοχών, αποζημιώσεων, δώρων, αδειών, επιδομάτων, καταγγελιών.

– Αγωγές για όλα τα εργασιακά θέματα, αξιώσεις αποδοχών, αποζημιώσεων, καθώς και θεμάτων που ανακύπτουν από εργατικά ατυχήματα

– Παράσταση στην Επιθεώρηση Εργασίας.