Κληρονομικό Δίκαιο

.png

          Μετά τον θάνατο του προσώπου, το σύνολο της περιουσίας του, είτε αφορά σε δικαιώματα, είτε σε υποχρεώσεις, περιέρχεται στους κληρονόμους του (που ορίζονται είτε απευθείας από το Νόμο, είτε από την τυχόν υπάρχουσα διαθήκη), οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αποδεχθούν την κληρονομία ή να την αποποιηθούν, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζεται από το Νόμο. Σε περίπτωση προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος, προβλέπεται με προσφυγή στο Δικαστήριο η αποκατάσταση της νόμιμης κληρονομικής διαδοχής.

          Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε:

– Παροχή συμβουλών για την σύνταξη διαθήκης,

– Αναγνώριση – Προσβολή – Ακύρωση διαθηκών,

– Αποδοχή – Αποποίηση κληρονομιών,

– Κληρονομικές αγωγές.