Διεκδίκηση Απαιτήσεων

          Στις περιπτώσεις πάσης φύσεως χρηματικών απαιτήσεων μεταξύ ιδιωτών (όπως από εμπορικές πράξεις, συμβάσεις έργου ή εργασίας, δανειακές συμβάσεις, αξιόγραφα, αδικοπραξίες), η ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών επιτυγχάνεται, είτε με διαπραγματεύσεις πριν την προσφυγή στο Δικαστήριο, αξιοποιώντας και την θεσμοθετημένη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, είτε μέσω της δικαστικής οδού, με την έκδοση αποφάσεων/διαταγών πληρωμής και την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης του οφειλέτη, μέχρι την  πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος.

          Παρέχουμε πλήρη και αποτελεσματική νομική κάλυψη σχετικά με:

– Αξιώσεις από εμπορικές πράξεις, συμβάσεις, αδικοπραξία, ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις, αδικαιολόγητο πλουτισμό, προσβολή προσωπικότητας.

– Πάσης φύσεως θέματα αξιογράφων, επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, ενεχυρογράφων, τιμολογίων, φορτωτικών.

– Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων/διαταγών πληρωμής για την είσπραξη των οφειλών, κατασχέσεις (κινητών – ακινήτων), διενέργεια πλειστηριασμών, αναγγελίες σε πλειστηριασμούς, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, υποθήκες, προσημειώσεις,